Toepassingsgebieden Datafabriek

Geautomatiseerd crawlen van interne en externe databronnen

Met de Datafabriek zorgen wij voor data integratie ( iPaaS / DaaS ). D.m.v. crawlers verzamelen wij volledig geautomatiseerd alle content uit gestructureerde data, ongestructureerde data en ‘image only’ files. Dit doen wij voor alle interne bronnen (inclusief legacy systemen). Ook kunnen we externe bronnen toevoegen. Vanuit de Datafabriek kunnen vervolgens allerlei functionaliteiten worden aangeboden.

Opschonen van data

Na het “crawlen”, schonen wij de verzamelde content volledig geautomatiseerd op. Door ‘natural language processing’, onze 18 ‘data quality metrics’ , en triangulatie technieken zijn we instaat om de data te de-dupliceren, te verrijken, relaties te leggen, data samen te voegen en te organiseren. Hierdoor wordt de kwaliteit van de data verbeterd en is de eerste stap gezet om van data informatie te maken.

Data-analyses

De datafabriek maakt gebruik van vier verschillende type databases. Gezien alle content is geïntegreerd in de datafabriek, kunnen met query’s allerlei vraagstukken worden beantwoord. Zo is onder andere fraude detectie mogelijk, realtime informatie ontvangen zodra bepaalde informatie in uw organisatie is verwerkt of wordt toegevoegd en ‘machine learning’ voor bijvoorbeeld geautomatiseerde taxonomie. Maar ook kunstmatige intelligentie, ‘business intelligence’ en ‘machine learning’ toepassingen zijn mogelijk met gebruikmaking van de applicaties die bij u al operationeel zijn. Wij kunnen de door u gewenste opgeschoonde data volledig automatisch streamen naar uw eigen applicaties. Ook nieuwe datasets die voldoen aan uw wensen, zullen realtime worden gestreamd. De data kan vanuit de Datafabriek via push en pull technieken beschikbaar worden gesteld aan Data Warehouses, Power BI, Google BigQuery of iedere tool die opgeschoonde en ge- dedupliceerde data nodig heeft. De Datafabriek kan extra functionaliteiten bieden voor platforms als Azure, Hadoop en IBM data lake. De Datafabriek past derhalve in iedere infrastructuur en maakt hierbij processen meer efficiënt en bespaart tijd en geld.

July 25, 2019: Gartner states in their “Hype Cycle Report for Enterprise Information Management” the following:

"Data and analytics leaders such as data architects should consider DaaS-style architecture as one option to expand and complement the existing data management strategy and infrastructure . DaaS can serve as a means of addressing the growing variety of data, and this is sometimes represented as part of a new value statement for building this type of infrastructure.” September 11, 2019: Gartner concludes in Modern Data and Analytics Requirements Demand a Convergence of Data Management Capabilities the following: Due to changing requirements, modern data and analytics use cases need a portfolio of capabilities that cannot be fulfilled by existing, stand- alone products. Data and analytics leaders must invest in new data management solutions that leverage aggregated and integrated capabilities . Data inzicht Tijdens het crawlen van content nemen wij de rechten structuur, metadata en logfiles mee. Hierdoor zijn we in staat u controle en inzicht te geven over uw data via dashboards en processen te automatiseren. Governance, riskmanagement en compliance ondersteuning wordt hierdoor mogelijk op meerdere gebieden waaronder het: automatisch catalogiseren van documenten via ‘machine learning’ technieken toepassen van ‘data leak detection’ en zelfs data leak prevention (DLP) op bijvoorbeeld documenten die gecatagoriseerd zijn als gevoelig verwerven van inzichten betreffende persoonsgebonden data . Rapporten kunnen worden gegenereerd en informatie verstrekt over de data locaties zonder dat andere departementen hierbij betrokken hoeven te worden. Data kan volledig automatisch worden geanonimiseerd wanneer data gestreamd wordt voor analyses (BI, data science enz). volledig geautomatiseerd toepassen van data retentie procedures . ‘Data lifecycle management’ (DLM) kan volledig geautomatiseerd of na goedkeuring van ‘data owners’ worden toegepast.

Data wordt informatie

Door de integratie van alle data, het opschonen, combineren en verrijken van data, de dashboards en allerts, de data-analysemogelijkheden, de unieke ‘unified view’, het kunnen toevoegen van externe data bronnen, het realtime verwerken van informatie die direct beschikbaar wordt gesteld voor kenniswerkers, management of data scientists, het kunnen vinden van een naald in een hooiberg, het verwerven van data inzicht en meer, wordt data omgezet in informatie . Doordat de datafabriek relaties tussen data kan leggen en sterk is in ‘data lineage’, liggen niet alleen toepassingen op het gebied van ongestructureerde data in het verschiet maar ook gestructureerde data. Het leggen en analyseren van verbanden tussen records van bijvoorbeeld ERP-systemen is mogelijk. Hierdoor kunnen ongekende inzichten worden gerealiseerd. Door het verwerken van externe databronnen zijn ook veel andere toepassingen mogelijk waaronder ‘know your customer’ (KYC) en een 360 graden view van medewerkers en organisaties. De datafabriek is van grote waarde voor onder andere directie en management , marketing , P&O , HRM & recruitment, data scientists, IT en kenniswerkers .

Dankzij de innovatieve techniek, onderscheid de Datafabriek zich in de volgende gebieden:

Wit u weten meer informatie over onze datafabriek of heeft u vragen over de vele andere mogelijkheden die de datafabriek u te bieden heeft of vragen over de techniek erachter, neem dan contact met ons op!

De Datafabriek: een greep uit de vele mogelijke ‘use cases’

De Datafabriek zet data om in informatie!

Data is pas informatie als het een vraag beantwoord en dat kan met onze datafabriek! Met behulp van onze Datafabriek wordt het toepassen van data-analyses, kunstmatige intelligentie en ‘business intelligence’ veel meer efficiënt. U hoeft niet eens meer te weten waar de data vandaan komt. Het is al verzameld, georganiseerd en opgeschoond ongeacht de complexiteit van uw infrastructuur en ongeacht de hoeveelheid data bronnen. Hierdoor besparen o.a. data scientists 60% van hun tijd die ze normaliter kwijt zijn aan data voorbereiding. Onderzoek toont aan dat data voorbereiding 80% van hun tijd kost . Data van externe bronnen kan tevens worden geïntegreerd. Deze data wordt eveneens gededupliceerd, opgeschoond, verrijkt en verbanden worden gelegd. Iedere (nieuwe) kwaliteits data set, die uw query matcht, zal automatisch naar uw platform worden gestreamd. Hierdoor wordt veel tijd aan data voorbereidingen bespaard, wordt de data kwaliteit verbeterd en worden uw data science, BI en AI departementen veel meer efficiënt. Privacy in de gestremade data sets wordt gewaarborgd! Data kan automatisch worden geanonimiseerd en worden gepseudonimiseerd. Tevens kunnen interne privacy procedures worden toegepast of regelgeving aangaande GDPR, CCPA, HIPAA enz.. Fraude kan vanuit de Datafabriek automatisch gedetecteerd worden, maar ook kan inzicht worden verworven in ‘data lineage’, GRC en allerlei andere data gerelateerde zaken. Wij denken graag met u mee om ook uw organisatie datagedreven te maken! Alles draait om data. Met de datafabriek kunnen wij u de “nieuwe olie” optimaal laten benutten.

Geautomatiseerd zoeken naar persoonsgebonden data: u bespaart tijd

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Het belang van privacy wordt hiermee onderstreept. Sinds deze datum hebben meer landen GDPR-achtige wetten rondom persoonsgebonden data geïmplementeerd zoals de VS (op staatsniveau), Australië, Brazilië, Japan, Zuid-Korea en Thailand. Er zijn een aantal rechten en plichten die voor tijdrovende acties kunnen zorgen: het recht op inzage , rectificatie   en   aanvulling , vergetelheid , dataportabiliteit alsook de verantwoordingsplicht . Deze tijdrovende acties kunnen eenvoudig gerealiseerd worden vanuit onze datafabriek. Wij realiseren een ‘unified view’ met alle persoonsgebonden informatie en tonen in welke bestanden en records deze persoonsgebonden data zich bevindt en waar deze data vandaan komt. Andere afdelingen hoeven niet meer betrokken te worden. U bespaart kostbare (zoek)tijd! We kunnen een volledig GDPR- rapport opmaken en we kunnen terugschrijven naar meer dan 350 originele bronnen. Hiermee kunnen we, indien gewenst, organisaties persoonsgebonden informatie bij de bron anonimiseren of zelfs informatie verwijderen. Out-of-the-box herkennen we 115 verschillende persoonsgebonden kenmerken. Hiermee is onze privacy-ondersteuning niet alleen in te zetten voor de AVG, maar ook voor ieder (toekomstig) privacy gerelateerde wet en regelgeving wereldwijd. Vraag vrijblijvend naar een DEMO. Met de privacy-ondersteuning van de Datafabriek hoeven er geen extra mensen of andere afdelingen betrokken te worden. De Datafabriek doet het tijdrovende werk voor u. U bespaart waardevolle (zoek) tijd!

Terugvinden van data: sneller en vollediger - betere beslissingen

De hoeveel data groeit exponentieel. Per dag produceren we iets meer dan 2 exabyte (10 18 byte) aan data. Het terugvinden van informatie kost meer en meer tijd. Hierbij leven we in een tijd waarin de druk om snelle beslissingen te moeten nemen alleen maar toeneemt. Accurate informatie is goud waard. Data wordt niet voor niets 'the new oil' genoemd, maar dan moet de data wel gevonden kunnen worden. Kenniswerkers spenderen zo’n 20% van hun tijd aan het terugvinden van data. Vaak wordt dan de juiste data nog steeds niet gevonden. Het in zijn geheel niet terug kunnen vinden van data is een groeiend probleem met meerdere consequenties. Beslissingen kunnen niet op tijd worden genomen, beslissingen worden genomen op basis van gebrekkige informatie of op basis van verouderde data. Dit kan veel geld kosten. Met onze datafabriek ligt alle data aan uw vingertoppen. In drie stappen kan via onze ‘enterprise search’ zelfs een naald in een hooiberg worden gevonden. U voert een woord in, maakt gebruik van filters en eventuele ‘advanced search’. Resultaten kunnen op relevantie of andere wijze geordend worden. Per FTE van een kenniswerker, wordt per week circa 9 uur bespaard op datamanagement.

Governance risk & compliance

Er komen steeds meer regels bij waardoor de “regeldruk” steeds groter wordt. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van governance, risk management en compliance. Onze datafabriek is zeer flexibel. Zo kunnen risicoanalyses worden gedaan en functionaliteiten worden geboden als data lifecycle management (DLM), data leak prevention (DLP), privacy gerelateerde functionaliteiten en nog veel meer. D.m.v. API's kan ook externe data in uw datafabriek geïntegreerd worden. Hiermee zijn ongelooflijk veel toepassingen mogelijk waaronder het uitvoeren van PEP-checks en ‘customer 360 degrees view’/’know your customer’ (KYC). Governance, risk en compliance zijn nog nooit zo inzichtelijk en controleerbaar geweest! Met onze datafabriek ondersteunen wij organisaties om daadwerkelijk datagedreven te worden terwijl ze compliant zijn met wet en regelgeving. Onze oplossing en benadering is uniek en onderscheidend!

Opschonen door classificeren van data:

automatiseren van data retentie procedures

Regels aangaande het bewaren van data dienen te worden nageleefd. Met onze datafabriek kunt u met een combinatie van ‘machine learning’ en ‘tagging’ technieken, alle data automatisch classificeren en catalogiseren. U bepaalt de criteria. Wij regelen de classificatie en kunnen migratie- en databeheerprocessen voor u automatiseren. Zo kan verouderde data voor historisch technische redenen automatisch naar een lage tier storage worden verhuisd of specifiek geïdentificeerde data voor compliance redenen worden verwijderd. Data voor analyse naar een hogere tier worden verplaatst, gevoelige of geclassificeerde data worden geïsoleerd enz.. Dataretentie-beleid wordt geautomatiseerd en u bespaart geld op (cloud) opslagcapaciteit.

Data leak prevention: u voorkomt (reputatie) schade

Data is het meest waardevolle bezit van ieder bedrijf. Data beveiligen tegen "interne dreigingen" is even belangrijk als de beveiligingen tegen dreigingen van buitenaf. Met het van kracht worden van de AVG, zijn datalekken echter nog meer actueel geworden. Datalekken kunnen vergaande consequenties hebben. Een datalek kan leiden tot reputatieschade, maar waardevolle data kan ook nog eens in verkeerde handen vallen. Beide dienen voorkomen te worden: Data Leak Prevention / Data Loss Prevention (DLP). Met onze Datafabriek kan in een aantal stappen uw DLP-systeem operationeel worden. De stakeholders dienen eerst te bepalen wat geheime, gevoelige, interne en publieke data is. Vanuit de datafabriek, kan vervolgens door ‘machine learning’ technieken, al uw data automatisch geïdentificeerd en geclassificeerd worden. In de Datafabriek hangen wij een label aan de data. De gelabelde data is binnen de Datafabriek te monitoren. Voor zeer gevoelige data, zijn ook toepassingen met ‘listeners’ mogelijk met realtime interventie. Wij kunnen terugschrijven naar meer dan 350 file extensies. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld na automatische classificatie, ook de eigenschappen van de gewenste oorspronkelijke files aanpassen. Zo kunnen deze op ‘read only’ worden gezet of zorgen dat de betreffende data niet geprint kan worden. De Datafabriek samengevat

1.

De Datafabriek verzamelt al uw data, organiseert uw data, dedupliceert en schoont deze op. Relaties worden tussen data gelegd.

2.

Gewenste data kan gestreamd worden naar andere applicaties (push en pull)

3.

Allerlei interne ‘use cases’ kunnen worden gerealiseerd

Naast

het

verkrijgen

van

informatie

uit

uw

data,

verwerft

u

controle

en

inzicht

over

uw

data.

Hierbij

kan

de

Datafabriek

data

gerelateerde

processen

automatiseren

en

zorgt

zo

voor

verhoogde

efficiëntie:

u

zal

veel

tijd

en

geld

besparen!

Via

een

waarde-matrix

kunnen

wij

dit

inzichtelijk maken voor u.

Er valt veel en veel meer te vertellen over onze Datafabriek en de vele mogelijkheden. Neem gerust laagdrempelig contact met ons op. Wij staan u graag te woord en sturen u graag aanvullende informatie toe. 0252 225 466 info@s10group.nl
Data integration & data curation
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
KVK 57521425
BTW Nr.: NL001984850B40

Datafabriek

iPaaS / DaaS
Data leak prevention en data loss prevention AVG, GDPR, CCAP datafabriek, zoeken en vinden van data Datafabriek zoeken en vinden van persoonsgebonden data Datafabriek governance risk compliance Datafabriek data retentie procedures toepassen Datafabriek: data wordt informatie
Data wordt informatie en data processen meer efficiënt Er zijn vele toepassingen mogelijk: van data streamen tot GRC.
S10 Datafabriek in een notendop Datafabriek zet data om in informatie
Efficiëntie verhogen & Kosten besparen
Stan S. van Gemert Stan van Gemert NL , Stan van Gemert Voorhout, ‘s Gravendamseweg 5, 2215TB Male Owner sgemert@s10group.com Male sgemert@s10group.com NL Owner Voorhout, ‘s Gravendamseweg 5, 2215TB Owner sgemert@s10group.com Governance, risk & compliance (GRC) Datafabriek betere management besluiten Datafabriek verhoogt efficientie en bespaart kosten Data automatisch streamen naar platforms en applicaties Data integratie van alle bronnen en platforms
DLM
Data Lineage
Enterprise search
Know your customer
Employees 360 degrees view
Data privacy
Data cataloguing
Automation of Data Retention & destruction policies
SaaS
On Premise
Integrations
Data
External
Data
Datafabriek streamt iedere data naar platforms en applicaties And many others… Data fabriek verbetert efficientie en bespaart tijd Datafabriek streamt iedere data naar platforms en applicaties
Subject data request
GRC
And many use cases…
1. Verzamelen data & data curation/normalisation 2. Ordenen van data en data governance, verwerken van nieuwe data en verzoeken 3. Streamen van gedefinieerde, opgeschoonde kwaliteitsdata naar applications/platforms 4. Data management en interne 'use cases'
Collecting data
Data normalisation & data curation, DLP
Organising Cleansing Enrichment Deduplication Execution of queries Data relations Etc., etc.
Data streaming (push/pull)
End user features
Data as a Service (DaaS) Datafabriek data leak prevention
Data Integration
Data Management
Data Preparation
Data Governance
Data Cleaning
Data Catalog
Data Lineage
Data Training
Data Intelligence
Data Mart
Data Access
Data Workflow
© S10 group 2020
Data Fabric saves money and improves efficiency Data Costs Data Telemetrie Data Orchestration Backup / Archive / Recovery Cloud Data Localisation On-Premise Data Lake Data Integration Business Enterprise Search Machine Learning Workflow Business Intelligence Visualisations Augmented Analytics
Machine Learning
Enterprise Search
Business Intelligence
Workflow
Visualisations
Augmented Analytics
Data Fabric
Business
Data Mining
Data Preparation
Data Virtualisation
Data Enrichment
Data Catalogue
Data Warehouse
Data Streaming
Data Vault
Data Governance
Data Cleaning
Data Retention
Data Lineage
Data Lake
Distributed Processing / Storage
Data Integration
Cloud
Infrastructure / Storage / Clustering
Backup / Archive / Recovery
User and role management Security . Access control Data discovery Data Orchestration Data telemetrie Data Costs
Your software stack e.g. Office 365
On-Premise
Data Localisation
Datafabriek bespaart geld en verbetert de efficiëntie
Uw partner in bedrijfsvoering

S10 Data Solutions

Toepassingsgebieden Datafabriek

Geautomatiseerd crawlen van interne en externe

databronnen

Met de Datafabriek zorgen wij voor data integratie ( iPaaS / DaaS ). D.m.v. crawlers verzamelen wij volledig geautomatiseerd alle content uit gestructureerde data, ongestructureerde data en ‘image only’ files. Dit doen wij voor alle interne bronnen (inclusief legacy systemen). Ook kunnen we externe bronnen toevoegen. Vanuit de Datafabriek kunnen vervolgens allerlei functionaliteiten worden aangeboden.

Opschonen van data

Na het “crawlen”, schonen wij de verzamelde content volledig geautomatiseerd op. Door ‘natural language processing’, onze 18 ‘data quality metrics’ , en triangulatie technieken zijn we instaat om de data te de-dupliceren, te verrijken, relaties te leggen, data samen te voegen en te organiseren. Hierdoor wordt de kwaliteit van de data verbeterd en is de eerste stap gezet om van data informatie te maken.

Data-analyses

De datafabriek maakt gebruik van vier verschillende type databases. Gezien alle content is geïntegreerd in de datafabriek, kunnen met query’s allerlei vraagstukken worden beantwoord. Zo is onder andere fraude detectie mogelijk, realtime informatie ontvangen zodra bepaalde informatie in uw organisatie is verwerkt of wordt toegevoegd en ‘machine learning’ voor bijvoorbeeld geautomatiseerde taxonomie. Maar ook kunstmatige intelligentie, ‘business intelligence’ en ‘machine learning’ toepassingen zijn mogelijk met gebruikmaking van de applicaties die bij u al operationeel zijn. Wij kunnen de door u gewenste opgeschoonde data volledig automatisch streamen naar uw eigen applicaties. Ook nieuwe datasets die voldoen aan uw wensen, zullen realtime worden gestreamd. De data kan vanuit de Datafabriek via push en pull technieken beschikbaar worden gesteld aan Data Warehouses, Power BI, Google BigQuery of iedere tool die opgeschoonde en ge- dedupliceerde data nodig heeft. De Datafabriek kan extra functionaliteiten bieden voor platforms als Azure, Hadoop en IBM data lake. De Datafabriek past derhalve in iedere infrastructuur en maakt hierbij processen meer efficiënt en bespaart tijd en geld.

July 25, 2019: Gartner states in their “Hype Cycle Report for Enterprise

Information Management” the following:

"Data and analytics leaders such as data architects should consider DaaS-style architecture as one option to expand and complement the existing data management strategy and infrastructure . DaaS can serve as a means of addressing the growing variety of data, and this is sometimes represented as part of a new value statement for building this type of infrastructure.” September 11, 2019: Gartner concludes in Modern Data and Analytics Requirements Demand a Convergence of Data Management Capabilities the following: Due to changing requirements, modern data and analytics use cases need a portfolio of capabilities that cannot be fulfilled by existing, stand-alone products. Data and analytics leaders must invest in new data management solutions that leverage aggregated and integrated capabilities . Data inzicht Tijdens het crawlen van content nemen wij de rechten structuur, metadata en logfiles mee. Hierdoor zijn we in staat u controle en inzicht te geven over uw data via dashboards en processen te automatiseren. Governance, riskmanagement en compliance ondersteuning wordt hierdoor mogelijk op meerdere gebieden waaronder het: automatisch catalogiseren van documenten via ‘machine learning’ technieken toepassen van ‘data leak detection’ en zelfs data leak prevention (DLP) op bijvoorbeeld documenten die gecatagoriseerd zijn als gevoelig verwerven van inzichten betreffende persoonsgebonden data . Rapporten kunnen worden gegenereerd en informatie verstrekt over de data locaties zonder dat andere departementen hierbij betrokken hoeven te worden. Data kan volledig automatisch worden geanonimiseerd wanneer data gestreamd wordt voor analyses (BI, data science enz). volledig geautomatiseerd toepassen van data retentie procedures . ‘Data lifecycle management’ (DLM) kan volledig geautomatiseerd of na goedkeuring van ‘data owners’ worden toegepast.

Data wordt informatie

Door de integratie van alle data, het opschonen, combineren en verrijken van data, de dashboards en allerts, de data- analysemogelijkheden, de unieke ‘unified view’, het kunnen toevoegen van externe data bronnen, het realtime verwerken van informatie die direct beschikbaar wordt gesteld voor kenniswerkers, management of data scientists, het kunnen vinden van een naald in een hooiberg, het verwerven van data inzicht en meer, wordt data omgezet in informatie . Doordat de datafabriek relaties tussen data kan leggen en sterk is in ‘data lineage’, liggen niet alleen toepassingen op het gebied van ongestructureerde data in het verschiet maar ook gestructureerde data. Het leggen en analyseren van verbanden tussen records van bijvoorbeeld ERP-systemen is mogelijk. Hierdoor kunnen ongekende inzichten worden gerealiseerd. Door het verwerken van externe databronnen zijn ook veel andere toepassingen mogelijk waaronder ‘know your customer’ (KYC) en een 360 graden view van medewerkers en organisaties. De datafabriek is van grote waarde voor onder andere directie en management , marketing , P&O , HRM & recruitment, data scientists, IT en kenniswerkers .

Dankzij de innovatieve techniek, onderscheid de Datafabriek zich in de

volgende gebieden:

Wit u weten meer informatie over onze datafabriek of heeft u vragen over de vele andere mogelijkheden die de datafabriek u te bieden heeft of vragen over de techniek erachter, neem dan contact met ons op!

De Datafabriek: een greep uit de vele

mogelijke ‘use cases’

De Datafabriek zet data om in

informatie!

Data is pas informatie als het een vraag beantwoord en dat kan met onze datafabriek! Met behulp van onze Datafabriek wordt het toepassen van data- analyses, kunstmatige intelligentie en ‘business intelligence’ veel meer efficiënt. U hoeft niet eens meer te weten waar de data vandaan komt. Het is al verzameld, georganiseerd en opgeschoond ongeacht de complexiteit van uw infrastructuur en ongeacht de hoeveelheid data bronnen. Hierdoor besparen o.a. data scientists 60% van hun tijd die ze normaliter kwijt zijn aan data voorbereiding. Onderzoek toont aan dat data voorbereiding 80% van hun tijd kost . Data van externe bronnen kan tevens worden geïntegreerd. Deze data wordt eveneens gededupliceerd, opgeschoond, verrijkt en verbanden worden gelegd. Iedere (nieuwe) kwaliteits data set, die uw query matcht, zal automatisch naar uw platform worden gestreamd. Hierdoor wordt veel tijd aan data voorbereidingen bespaard, wordt de data kwaliteit verbeterd en worden uw data science, BI en AI departementen veel meer efficiënt. Privacy in de gestremade data sets wordt gewaarborgd! Data kan automatisch worden geanonimiseerd en worden gepseudonimiseerd. Tevens kunnen interne privacy procedures worden toegepast of regelgeving aangaande GDPR, CCPA, HIPAA enz.. Fraude kan vanuit de Datafabriek automatisch gedetecteerd worden, maar ook kan inzicht worden verworven in ‘data lineage’, GRC en allerlei andere data gerelateerde zaken. Wij denken graag met u mee om ook uw organisatie datagedreven te maken! Alles draait om data. Met de datafabriek kunnen wij u de “nieuwe olie” optimaal laten benutten.

Geautomatiseerd zoeken naar

persoonsgebonden data: u

bespaart tijd

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Het belang van privacy wordt hiermee onderstreept. Sinds deze datum hebben meer landen GDPR- achtige wetten rondom persoonsgebonden data geïmplementeerd zoals de VS (op staatsniveau), Australië, Brazilië, Japan, Zuid-Korea en Thailand. Er zijn een aantal rechten en plichten die voor tijdrovende acties kunnen zorgen: het recht op inzage , rectificatie    en    aanvulling , vergetelheid , dataportabiliteit alsook de verantwoordingsplicht . Deze tijdrovende acties kunnen eenvoudig gerealiseerd worden vanuit onze datafabriek. Wij realiseren een ‘unified view’ met alle persoonsgebonden informatie en tonen in welke bestanden en records deze persoonsgebonden data zich bevindt en waar deze data vandaan komt. Andere afdelingen hoeven niet meer betrokken te worden. U bespaart kostbare (zoek)tijd! We kunnen een volledig GDPR-rapport opmaken en we kunnen terugschrijven naar meer dan 350 originele bronnen. Hiermee kunnen we, indien gewenst, organisaties persoonsgebonden informatie bij de bron anonimiseren of zelfs informatie verwijderen. Out-of-the-box herkennen we 115 verschillende persoonsgebonden kenmerken. Hiermee is onze privacy-ondersteuning niet alleen in te zetten voor de AVG, maar ook voor ieder (toekomstig) privacy gerelateerde wet en regelgeving wereldwijd. Vraag vrijblijvend naar een DEMO. Met de privacy-ondersteuning van de Datafabriek hoeven er geen extra mensen of andere afdelingen betrokken te worden. De Datafabriek doet het tijdrovende werk voor u. U bespaart waardevolle (zoek) tijd!

Terugvinden van data: sneller en

vollediger - betere beslissingen

De hoeveel data groeit exponentieel. Per dag produceren we iets meer dan 2 exabyte (10 18 byte) aan data. Het terugvinden van informatie kost meer en meer tijd. Hierbij leven we in een tijd waarin de druk om snelle beslissingen te moeten nemen alleen maar toeneemt. Accurate informatie is goud waard. Data wordt niet voor niets 'the new oil' genoemd, maar dan moet de data wel gevonden kunnen worden. K e n n i s w e r k e r s spenderen zo’n 20% van hun tijd aan het terugvinden van data. Vaak wordt dan de juiste data nog steeds niet gevonden. Het in zijn geheel niet terug kunnen vinden van data is een groeiend probleem met meerdere consequenties. Beslissingen kunnen niet op tijd worden genomen, beslissingen worden genomen op basis van gebrekkige informatie of op basis van verouderde data. Dit kan veel geld kosten. Met onze datafabriek ligt alle data aan uw vingertoppen. In drie stappen kan via onze ‘enterprise search’ zelfs een naald in een hooiberg worden gevonden. U voert een woord in, maakt gebruik van filters en eventuele ‘advanced search’. Resultaten kunnen op relevantie of andere wijze geordend worden. Per FTE van een kenniswerker, wordt per week circa 9 uur bespaard op datamanagement.

Governance risk & compliance

Er komen steeds meer regels bij waardoor de “regeldruk” steeds groter wordt. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van governance, risk management en compliance. Onze datafabriek is zeer flexibel. Zo kunnen risicoanalyses worden gedaan en functionaliteiten worden geboden als data lifecycle management (DLM), data leak prevention (DLP), privacy gerelateerde functionaliteiten en nog veel meer. D.m.v. API's kan ook externe data in uw datafabriek geïntegreerd worden. Hiermee zijn ongelooflijk veel toepassingen mogelijk waaronder het uitvoeren van PEP-checks en ‘customer 360 degrees view’/’know your customer’ (KYC). Governance, risk en compliance zijn nog nooit zo inzichtelijk en controleerbaar geweest! Met onze datafabriek ondersteunen wij organisaties om daadwerkelijk datagedreven te worden terwijl ze compliant zijn met wet en regelgeving. Onze oplossing en benadering is uniek en onderscheidend!

Opschonen door classificeren van

data: automatiseren van data

retentie procedures

Regels aangaande het bewaren van data dienen te worden nageleefd. Met onze datafabriek kunt u met een combinatie van ‘machine learning’ en ‘tagging’ technieken, alle data automatisch classificeren en catalogiseren. U bepaalt de criteria. Wij regelen de classificatie en kunnen migratie- en databeheerprocessen voor u automatiseren. Zo kan verouderde data voor historisch technische redenen automatisch naar een lage tier storage worden verhuisd of specifiek geïdentificeerde data voor compliance redenen worden verwijderd. Data voor analyse naar een hogere tier worden verplaatst, gevoelige of geclassificeerde data worden geïsoleerd enz.. Dataretentie-beleid wordt geautomatiseerd en u bespaart geld op (cloud) opslagcapaciteit.

Data leak prevention: u voorkomt

(reputatie) schade

Data is het meest waardevolle bezit van ieder bedrijf. Data beveiligen tegen "interne dreigingen" is even belangrijk als de beveiligingen tegen dreigingen van buitenaf. Met het van kracht worden van de AVG, zijn datalekken echter nog meer actueel geworden. Datalekken kunnen vergaande consequenties hebben. Een datalek kan leiden tot reputatieschade, maar waardevolle data kan ook nog eens in verkeerde handen vallen. Beide dienen voorkomen te worden: Data Leak Prevention / Data Loss Prevention (DLP). Met onze Datafabriek kan in een aantal stappen uw DLP-systeem operationeel worden. De stakeholders dienen eerst te bepalen wat geheime, gevoelige, interne en publieke data is. Vanuit de datafabriek, kan vervolgens door ‘machine learning’ technieken, al uw data automatisch geïdentificeerd en geclassificeerd worden. In de Datafabriek hangen wij een label aan de data. De gelabelde data is binnen de Datafabriek te monitoren. Voor zeer gevoelige data, zijn ook toepassingen met ‘listeners’ mogelijk met realtime interventie. Wij kunnen terugschrijven naar meer dan 350 file extensies. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld na automatische classificatie, ook de eigenschappen van de gewenste oorspronkelijke files aanpassen. Zo kunnen deze op ‘read only’ worden gezet of zorgen dat de betreffende data niet geprint kan worden. De Datafabriek samengevat

1.

De Datafabriek verzamelt al uw data, organiseert uw data,

dedupliceert en schoont deze op. Relaties worden tussen data

gelegd.

2.

Gewenste data kan gestreamd worden naar andere applicaties

(push en pull)

3.

Allerlei interne ‘use cases’ kunnen worden gerealiseerd

Naast

het

verkrijgen

van

informatie

uit

uw

data,

verwerft

u

controle

en

inzicht

over

uw

data.

Hierbij

kan

de

Datafabriek

data

gerelateerde

processen

automatiseren

en

zorgt

zo

voor

verhoogde

efficiëntie:

u

zal

veel

tijd

en

geld

besparen!

Via

een

waarde-matrix

kunnen

wij

dit

inzichtelijk maken voor u.

Er valt veel en veel meer te vertellen over onze Datafabriek en de vele mogelijkheden. Neem gerust laagdrempelig contact met ons op. Wij staan u graag te woord en sturen u graag aanvullende informatie toe. 0252 225 466 info@s10group.nl

Datafabriek

iPaaS / DaaS
Data leak prevention en data loss prevention AVG automatisch zoeken naar persoonsgebonden data datafabriek, zoeken en vinden van data Datafabriek zoeken en vinden van persoonsgebonden data Datafabriek betere management besluiten Datafabriek governance risk compliance
4
5
Machine Learning Enterprise Search Business Intelligence Workflow Visualisations Augmented Analytics Data Fabric Business Data Mining Data Preparation Data Virtualisation Data Enrichment Data Catalogue Data Warehouse Data Streaming Data Vault Data Governance Data Cleaning Data Retention Data Lineage Data Lake Distributed Processing / Storage Data Integration Cloud Infrastructure / Storage / Clustering Backup / Archive / Recovery User and role management Security . Access control Data discovery Data Orchestration Data telemetrie Data Costs Your software stack e.g. Office 365 On-Premise Data Localisation
Data wordt informatie en data processen meer efficiënt Er zijn vele toepassingen mogelijk: van data streamen tot GRC.
S10 Datafabriek in een notendop Datafabriek zet data om in informatie Data samenvoegen en dedupliceren GRC GOVERNANCE MANAGEMENT RISK COMPLIANCE O Datafabriek verhoogt efficiëntie en bespaart kosten
Data Integration
Data Management
Data Preparation
Data Governance
Data Cleaning
Data Catalog
Data Lineage
Data Training
Data Intelligence
Data Mart
Data Access
Data Workflow
1. Verzamelen data & data curation/normalisation 2. Ordenen van data en data governance, verwerken van nieuwe data en verzoeken 3. Streamen van gedefinieerde, opgeschoonde kwaliteitsdata naar applications/platforms 4. Data management en interne 'use cases'
Data as a Service (DaaS)
6